بخش معاینه و تشخیص

 

نوع درمان تعرفه آزاد تعرفه پرداختی با راسا کارت ( با 50 درصد تخفیف )
ویزیت و طرح درمان 50/000 رایگان
رادیو گرافی پری اپیکال 40/000 20/000

بخش جراحی فک و صورت

 

نوع درمان تعرفه آزاد تعرفه پرداختی با راسا کارت ( با 50 درصد تخفیف )
کشیدن دندان قدامی 200/000 100/000
کشیدن دندان خلفی 250/000 125/000
کشیدن دندان عقل معمولی 300/000 150/000
جراحی دندان در نسج نرم 480/000 240/000
جراحی دندان در نسج سخت 1/440/000 720/000
آلویولوپلاستی نیم فک 1/000/000 500/000
عمیق کردن وستیبول نیم فک 920/000 460/000
فرنکتومی 250/000 125/000
کیست کوچک داخل استخوانی 700/000 350/000
بازکردن آبسه داخل دهان 160/000 80/000
اکسپوز کردن دندان 500/000 250/000
قطع کامل هر ریشه،به ازا هر ریشه 520/000 260/000
بیوپسی از بافت نرم 440/000 220/000
بیوپسی از بافت سخت 520/000 260/000
بستن مجاری رابط حفره سینوس و دهان 850/000 425/000
درای ساکت (هرجلسه) 120/000 60/000
دره ناژ آبسه داخل دهانی 110/000 55/000

 

بخش ترمیمی

 

نوع درمان تعرفه آزاد تعرفه پرداختی با راسا کارت ( با 50 درصد تخفیف ) 
ترمیم آمالگام یک سطحی 370/000 185/000
ترمیم آمالگام دو سطحی 410/000 205/000
ترمیم آمالگام سه سطحی 490/000 245/000
بیلداپ آمالگام 600/000 300/000
ترمیم کامپوزیت یک سطحی 430/000 215/000
ترمیم کامپوزیت دو سطحی 476/000 238/000
ترمیم کامپوزیت سه سطحی 554/000 277/000
بیلداپ کامپوزیت 652/000 326/000
کف بندی 140/000 70/000
پین داخل عاج 80/000 40/000

 

بخش درمان ریشه ( عصب کشی)

 

نوع درمان تعرفه آزاد تعرفه پرداختی با راسا کارت ( با 50 درصد تخفیف )
پالپوتومی 220/000 110/000
درمان ریشه یک کانال 420/000 210/000
درمان ریشه دو کانال 700/000 350/000
درمان ریشه سه کانال 1/060/000 530/000
درمان ریشه چهار کانال 1/200/000 600/000
درمان مجدد ریشه یک کانال 480/000 240/000
درمان مجدد ریشه دو کانال 760/000 380/000
درمان مجدد ریشه سه کانال 1/180/000 590/000
درمان مجدد ریشه چهار کانال 1/340/000 670/000
درمان پرفوراسیون با MTA 400/000 200/000
قطع انتهای ریشه(دندان1-2-3) 640/000 320/000
قطع انتهای ریشه(دندان4-5) 700/000 350/000
قطع انتهای ریشه(دندان6-7-8) 780/000 390/000

 

بخش پروتز

 

نوع درمان تعرفه آزاد تعرفه پرداختی با راسا کارت ( با 50 درصد تخفیف )
پروتز کامل هر فک 4/000/000 2/000/000
پارسیل آکریلی هر فک 1/400/000 700/000
فیلیپر تا 3 دندان هر فک 800/000 400/000
پارسیلی کروم کبالت هر فک 3/200/000 1/600/000
تعمیر پروتز کامل شکسته هر فک 500/000 250/000
ریلاین هرفک 600/000 300/000
روکش PFM 1/400/000 700/000
روکش زیرکونیا 2/200/000 1/100/000
پست ریختگی 660/000 330/000
فایبرپست+ترمیم کامپوزیت 560/000 280/000
چسباندن روکش قدیمی 140/000 70/000
نایت گارد 960/000 480/000

 

بخش زیبایی

 

نوع درمان تعرفه آزاد تعرفه پرداختی با راسا کارت ( با 50 درصد تخفیف )
ونیر کامپوزیت 800/000 400/000
بلیچینگ دو فک 1/980/000 990/000
لمینت 3/200/000 1/600/000
کاشت نگین 400/000 200/000

 

بخش پریو

 

نوع درمان تعرفه آزاد تعرفه پرداختی با راسا کارت ( با 50 درصد تخفیف )
جرمگیری و پروساژ کامل دو فک 600/000 300/000
فلپ 1/4 دهان 640/000 320/000
فلپ 1/6 دهان 520/000 260/000
پیوند آزاد لثه (دندان اول) 600/000 300/000
پیوند آزاد لثه (دندان مجاور) 300/000 150/000
افزایش طول تاج 600/000 300/000
دیستال وج 250/000 125/000
همی سکشن و قطع ریشه 380/000 190/000

 

بخش اطفال

 

نوع درمان تعرفه آزاد تعرفه پرداختی با راسا کارت ( با 50 درصد تخفیف )
کشیدن دندان قدامی شیری 160/000 80/000
کشیدن دندان خلفی شیری 200/000 100/000
پالپوتومی دندان شیری 220/000 110/000
بروساژ و فلورایدتراپی هر فک 180/000 90/000
فیشورسیلانت هر دندان 300/000 150/000
روکش S.S.CROWN 620/000 310/000
پالپکتومی 440/000 220/000

 

بخش ایمپلنت و ارتودنسی

 

نوع درمان تعرفه آزاد تعرفه پرداختی با راسا کارت
ایمپلنت درجه یک با یک واحد روکش 6/500/000 4/300/000
ارتودنسی کامل دو فک 15/000/000 10/000/000