مزایای راسا کارت چیست؟

از جمله مزایای بی شمار راسا کارت این است که این کارت هیچگونه سقف و محدودیتی ندارد و در مدت اعتبار یکساله آن می توانید بی نهایت از راسا کارت استفاده کنید.